FACT NetCord

FACT definiše standarde za visokokvalitetnu medicinsku i laboratorijsku praksu u vezi sa ćelijskom terapijom. FACT je osnovan od strane Međunarodnog udruženja za ćelijsku terapiju (International Society for Cellular Therapy – ISCT) i Američkog udruženja za transplantaciju krvi i koštane srži (American Society of Blood and Marrow Transplantation – ASBMT) u svrhu standardizovanja, akreditovanja i kontrole kvaliteta i procedura u oblasti ćelijske terapije i regenerativne medicine.

FACT JE JEDINI MEĐUNARODNI STANDARD KOJI SE KORISTI U EVROPI, KANADI, AUSTRALIJI, NOVOM ZELANDU I SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Osnovni cilj FACT-a je definisanje internacionalnih standarda i kontrola svih faza i procesa, od trenutka prikupljanja matičnih ćelija, pa sve do momenta transplantacije/liječenja:

Testiranje krvi trudnice – majke, prije i nakon porođaja, u cilju obezbjeđivanja ispravnosti (dobijanja ispravnog) uzorka matičnih ćelija

Ispitivanje podudarnosti uzorka matičnih ćelija u svrhu ciljane terapijske primjene (alogena terapijska primjena)

Prikupljanje uzoraka

Obrada uzorka  i izdvajanje matičnih ćelija

Testiranje ispravnosti i analiza kvaliteta uzorka matičnih ćelija

Krioprezervacija

Pohranjivanje uzorka

Upis u registar uzoraka

Pretraživanje uzoraka

Oslobađanje matičnih ćelija

Dostavljanje uzorka klinikama

Liječenje matičnim ćelijama

Navedeni standardi se odnose na matične ćelije krvi pupčanika i tkiva pupčanika

U svijetu je do sada povučeno oko 35.000 uzoraka matičnih ćelija iz svih banaka, dominantno javnih. Od toga iz FACT NetCord akreditovanih banaka je povučeno preko 10.000 uzoraka za potrebe liječenja.

35000

UZORAKA MATIČNIH ĆELIJA U SVIJETU JE DO SADA POVUČENO ZA TERAPIJSKU PRIMJENU

10000

UZORAKA JE POVUČENO IZ FACT NetCord AKREDITOVANIH BANAKA ZA POTREBE LIJEČENJA

Šta FACT NetCord znači roditeljima u Bosni i Hercegovini?

 • Daje sigurnost da je uzorak sačuvan u skladu sa najvišim standardima
 • Daje jasne podatke o kvalitetu i karakteristikama uzorka, bez mogućnosti „iznenađanja“ (gubitak broja matičnih ćelija) u trenutku potrebe za liječenjem
 • Garantuje upotrebnu/terapijsku vrijednost sačuvanog uzorka (ne čuvamo uzorke koji nisu „dovoljno dobri“ za liječenje)
 • Pruža mogućnost liječenja u prestižnim svjetskim klinikama
 • Prestižni svjetski transplantacioni centri imaju više povjerenja u uzorke iz FACT akreditovanih banaka i oslanjaju se na FACT standarde u trenutku potrebe za liječenjem
 • FACT akreditacija je jedan od parametara po kome se rangiraju najbolje medicinske ustanove u svijetu
 • Klijenti širom svijeta se vode FACT akreditacijom, kao standardom koji garantuje visoki kvalitet ćelijskih produkata i terapijske primjene
 • FACT je lider u međunarodnim standardima za ćelijsku terapiju
 • FACT standardi nadmašuju AABB i GMP standarde
 • Mnoga zdravstvena osiguranja i klinike širom svijeta vide NetCord Fact akreditaciju kao najprestižniji kriterijum kvaliteta
 • FACT akreditacija postaje obavezna u slučaju finansijske naknade liječenja pacijenata matičnim ćelijama od strane osiguranja ili države